Logo
Nazwa Ilość Wartość
Razem 0,00 zł
Brak produktów w koszyku
Przejdź do koszyka

2014-05-20 Bezpieczeństwo przy pracach związanych z usuwaniem azbestu

Bezpieczeństwo przy usuwaniu azbestu
Czynności przed rozpoczęciem pracy

 • Przed rozpoczęciem prac usuwania lub demontażu materiałów zawierających azbest należy ...
 • ...nawilżyć i utrzymywać go w stanie wilgotnym przez cały czas pracy (wyjątek stanowią prace w środowisku wysokich temperatur lub w pobliżu prądu elektrycznego).
 • W miarę możliwości demontować wyroby (płyty, kształtki, rury) w całości, unikać uszkodzeń mechanicznych.
 • Używać wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w miejscowe odciągi pyłów (piły, tarcze szlifierskie, wiertarki).
 • Do czyszczenia miejsca pracy i sprzętu należy stosować odkurzacze wyposażone w filtry typu HEPA, o skuteczności pochłaniania pyłów respirabilnych 99,95%.
 • Usunięte wyroby azbestowe (> 1000 kg/m3, tj. płyty i części płyt azbestowo-cementowych) pakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm.
 • Przed opakowaniem pyły azbestowe, wyroby i odpady wyrobów azbestowych miękkich (poniżej 1000 kg/m3) zestalić przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

 • Filtry jednostek utrzymujących podciśnienie w strefie pracy, zużyte filtry do masek przeciwpyłowych, zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania ochronne, zdemontowane folie są również odpadem niebezpiecznym zawierającym azbest - traktować jak odpady zawierające azbest i umieszczać w workach polietylenowych.
 • Odpady zawierające azbest powinny być gromadzone i pakowane w strefie odizolowanej od otoczenia.
 • Opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą) i oznakowane w sposób trwały znakiem „a" (o minimalnej wysokości 5cm i szerokości 3cm), nie ulegający zniszczeniu pod wpływem czynników atmosferycznych i mechanicznych.
 • Należy założyć kartę ewidencji odpadów i dokument obrotu odpadami niebezpiecznymi.
 • Stanowisko pracy, drogi komunikacyjne, a także odzież, obuwie i środki ochrony pracowników oczyścić z pyłu azbestowego urządzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi lub na mokro, w sposób uniemożliwiający uwolnienie się pyłu.
 • Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, przeprowadzać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 • Zdejmowanie środków ochrony indywidualnej, butów i odzieży roboczej w strefie niebezpiecznej, zanieczyszczonej pyłem azbestu.
 • Wymiana filtrów w środkach ochrony indywidualnej w strefie niebezpiecznej, zanieczyszczonej pyłem azbestu.
 • Spożywanie posiłków, picia napojów, palenia wyrobów tytoniowych, przechowywania rzeczy osobistych w strefie zanieczyszczonej pyłem azbestu.
 • Wchodzenie w strefę zanieczyszczoną pyłem azbestowym bez środków ochrony indywidualnej.
 • Czyszczenie narzędzi na sucho oraz ręcznego zamiatania dróg komunikacyjnych i stanowisk pracy.
 • Mieszanie odpadów azbestowych z innymi odpadami.