Logo
Nazwa Ilość Wartość
Razem 0,00 zł
Brak produktów w koszyku
Przejdź do koszyka

2014-01-04 Kto może organizować szkolenia BHP

Kto może prowadzić kursy BHP

Po przystąpieniu Naszego Kraju do UE musieliśmy dostosować nasze przepisy, w tym także w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do dyrektyw Unijnych, a w szczególności do Dyrektywy 89/391 EWG o wprowadzaniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy.

 Przed 1 lica 2005 r. obowiązujące było rozporządzenie MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie  bhp (180.1860) .

Zgodnie z  tym rozporządzeniem szkolenia mógł prowadzić i organizować pracodawca lub na jego zlecenie  jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności edukacyjnej w dziedzinie bhp.

Przed 2007 r.  z ww. rozporządzenia i ustawy o Systemie Oświaty wynikało, że poza pracodawcą kursy bhp mogła prowadzić jedynie placówka edukacyjna w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Z prowadzenia szkoleń bhp zostały wyłączone osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie BHP, które nie prowadzą placówki oświatowej w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. W myśl ww. ustawy jednostką organizacyjną jest szkoła lub placówka.

Dopiero zmiany wprowadzone w  2007 r. przez  rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp  (Dz. U. Nr 196, poz. 1420), ułatwiły jednostkom prowadzenie szkoleń  BHP. Wprowadzone zmiany wskazują, że „działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą organizować i prowadzić pracodawca lub na ich zlecenie jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. W rozporządzeniu zmieniającym zamieszczono opis „jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bhp”. Będą to: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły ponad gimnazjalne, jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe, stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną, osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

Obecnie obowiązujące prawo nie ma mówi już o prowadzeniu działalności edukacyjnej wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Działalność szkoleniowa bhp może też  być prowadzona na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Z powyższego jasno wynika, że podmiot gospodarczy prowadzący działalność w dziedzinie szkoleń z zakresu BHP, posiadający niezbędną do tego wiedzę, doświadczenie i skończone studia bhp, posiadający odpowiednie warunki techniczne może zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce prowadzić szkolenia bhp .