Logo
Nazwa Ilość Wartość
Razem 0,00 zł
Brak produktów w koszyku
Przejdź do koszyka
Dodaj do koszyka

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

WYBIERZ JAKOŚĆ I SZYBKĄ REALIZACJĘ  !
Szkolenia są przygotowane w 100% przez Naszych Specjalistów BHP.
Gwarancja zgodności z przepisami. Certyfikat uznawany przez PIP !

Gratis

Skrypt pt. "Niezbędnik BHP" z materiałami do wydruku!!!Slajd szkolenia BHP
Ocena Ryzyka Zawodowego
- wzorcowa dla stanowisk biurowcych
(Risk Score wg. PN)
Ponad 100 wzorów dokumentów BHP - w tym dokumentacja powypadkowa, regulaminy pracy, wynagradzania i przydziału odziezy roboczej, wzory zaświadczeń, rejestr wypadków, zgłoszenia do organów nadzoru i wiele innych.

UWAGA! Przy wpłacie szybkimi płatnościami "DOTPAY" natychmiastowy dostęp do materiałów!

W cenie:

dostęp do szkolenia, egzamin, certyfikat, przesyłka, pomoc i konsultacje, gratisy

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników pełniących zadania Społecznego Inspektora Pracy

Dokumentacja:

Zaświadczenie + niska faktura

Sposób organizacji szkolenia:

E-learning bhp - szkolenie online na nowoczesnej platformie edukacynej, z wykorzystaniem multimedialnych lekcji!
Forma: prezentacje multimedialne.

Szkolenia są przygotowane przez specjalistów XPRIM przy użyciu legalnego oprogramowania  i stanowią Naszą wyłączną własność.

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych warunków pracy zgodnie z przepisami. 

Tematy szkolenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z
omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a)przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Rola, zadania, uprawnienia społecznego inspektora pracy:
a) uprawnienia i zadania zakładowej organizacji związkowej w zakresie warunków pracy, bhp i przestrzegania pracowniczego prawa pracy,
b) organizacja pracy zakładowej społecznej inspekcji pracy,
c) obowiązki zakładu pracy wobec społecznych inspektorów pracy,
d) relacje pomiędzy zakładowym społecznym inspektorem pracy a zakładową służbą bhp,
e) zakładowa księga zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami: 5
a) zagrożenia wypadkowe,
b) hałas i drgania mechaniczne,
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
d) czynniki biologiczne,
e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
f) pola elektromagnetyczne,
g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
h) mikroklimat środowiska pracy,
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy    składowaniu materiałów

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla  4zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i
higieny pracy, w tym:
- urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
- urządzenia zabezpieczające,
- środki ochrony indywidualnej

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

8. Nowoczesne metody pracy służby bhp

9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru,
awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego